آمورش

نحوه آزاد کردن پورت در فایروال تمام ویندوزها+تصویر

نحوه آزاد کردن پورت در فایروال تمام ویندوزها+تصویر

نحوه آزاد کردن پورت در فایروال تمام ویندوزها+تصویر سلام به همه کاربران عزیز امروز با آموزش نحوه آزاد کردن پورت در فایروال ویندوز در خدمتتون هستیم.امیدوارم از این مطلبی که در سایت بست ترفند براتون آماده کرده ایم نهایت استفاده را ببرید. همانطور که میدونید فایروال یکی از امکانات ویندوز است که به صورت پیشفرض […]

باج گیر لاکی Locky (بخش اول)

باج گیر لاکی Locky (بخش اول)

ویروس « لاکی » در دسته‌بندی نرم‌افزارهای «باج افزار» یا بصورت تخصصی‌تر در دسته بندی ویروس‌های «باج گیر»  قرار می‌گیرد. این دسته از ویروس‌ها به روش‌های گوناگون مانع کار عادی سیستم کامپیوتر می‌گردند و به سرعت تقاضای مبلغی پول بعنوان باج می‌نمایند. معمولاً ویروس‌های باج گیر کارایی کامپیوتر را کاملاً مختل می‌نمایند یا اطلاعات آنرا غیر […]

غیر فعال کردن SSID مودم

غیر فعال کردن SSID مودم

با حذف SSID شبکه وایرلس خود، امکان هک شدن آن را کاهش دهید. پنهان کردن SSID، از نمایش شبکه‌ی شما در لیست شبکه‌های قابل دسترس جلوگیری می‌کند و مانع از دسترسی افرادی خواهد شد که در حال تلاش برای اتصال به آن هستند. بر اساس این نظریه، از طریق حذف شماره‌ی شناسایی (Identification Number)، می‌توانید شبکه‌ی خود […]

راهنمای تنظیمات شبکه در ویندوز 10+قسمت آخر

راهنمای تنظیمات شبکه در ویندوز 10+قسمت آخر

برای افزایش امنیت اطلاعات مربوط به شبکه را با خود حمل نکنید. چگونه در ویندوز 10اطلاعات شبکه های بیسیم را پاک کنیم. وقتـی شـما در وینـدوز 10بـه یـک شـبکه بیسـیم آزاد یـا حتـی مخفـی متصـل میشـوید، سیسـتم عامل بـرای ایـن اتصـال یـک پروفایـل ایجـاد میکنـد کـه در آن اطلاعاتـی مثـل ( SSIDنـام شـبکه) و جزئیـات […]

راهنمای تنظیمات شبکه در ویندوز 10+جلسه چهارم

راهنمای تنظیمات شبکه در ویندوز 10+جلسه چهارم

این مطلب بروز می شود راه کارهایی برای رفع مشکل اتصال به شبکه و اینترنت چرا در ویندوز 10به اینترنت وصل نمیشویم + راه حل دلایـل زیـادی بـرای مشـکلات اتصـال بـه اینترنـت در کامپیوتـری کـه از سیسـتم عامل وینـدوز 10اسـتفاده میکنـد، وجـود دارد. ایـن مشـکلات میتوانــد ناشــی از خرابــی کابــل مــودم، مســدود شــدن بــه وســیله […]

راهنمای تنظیمات شبکه در ویندوز 10+جلسه سوم

راهنمای تنظیمات شبکه در ویندوز 10+جلسه سوم

راهنمای تنظیمات شبکه در ویندوز 10+جلسه سوم این پست هر شب بروز میشود. چگونه در هر دستگاهی اطلاعات شبکه را پیدا کنیم. تمــام دســتگاه های متصــل بــه شــبکه مثــل لپتاپ هــا، کامپیوترهــای دسـکتاپ، تلفن هـای هوشـمند، تبلت هـا و هـر چیـز دیگـر، یـک آدرس MACمنحصربفـرد و یـک آدرس IPبر روی شـبکه دارند. دلایل بسـیاری وجـود […]

راهنمای تنظیمات شبکه در ویندوز 10+جلسه دوم+خطرات wifi sence

راهنمای تنظیمات شبکه در ویندوز 10+جلسه دوم+خطرات wifi sence

راهنمای تنظیمات شبکه در ویندوز 10+جلسه دوم+خطرات wifi sence به اشتراک گذاری کلمه عبور وایفای با Wi-Fi Sense یکــی از معروفتریــن و بحــث برانگیزتریــن قابلیتهــای جدیــد شــبکه ارائـه شـده در وینـدوز 10بخـش Wi-Fi Senseاسـت. ایـن قابلیـت یک سـرویس همگامسـازی اسـت کـه بـه کاربـران اجـازه میدهـد کلمـات عبـور وایفـای خـود را بـا دوسـتان یـا لیسـت تمـاس […]

راهنمای تنظیمات شبکه در ویندوز 10+جلسه اول

راهنمای تنظیمات شبکه در ویندوز 10+جلسه اول

راهنمای تنظیمات شبکه در ویندوز 10+جلسه اول در کنـار تغییـرات قابـل توجـه در وینـدوز 10مثل منوی اسـتارت جدید و تعامـل بهتـر بیـن محیـط دسـکتاپ و رابطهای اپلیکیشـن ها، قابلیت هـا و تغییـرات جدیـدی نیـز در رابطـه بـا شبکه سـازی در ایـن سیسـتم عامل بـه وجـود آمـده اسـت. اگرچـه فرآینـد پیکربنـدی و اتصـال بـه شـبکه تقریبــا […]